ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
   สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระประสงค์สร้างโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ที่บ้านทุ่งก้างย่าง ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประทานแก่กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดี แต่ยากจนและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จากทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อตามขีดความสามารถของแต่ละบุคคล ทั้งนี้จะสนับสนุนเด็กที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาด้วย กระทรวงศึกษาธิการได้รับดำเนินการตามพระราชประสงค์ ได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2533 ระยะแรกได้รับเงินจากมูลนิธิโรงพยาบาล และโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต โดยเปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2535  และรับนักเรียนเข้าเรียนจำนวน 120 คน 3 ระดับ  คือระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 40  คน วันที่ 28 พฤษภาคม 2535 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ- ปริณายก  เสด็จเปิดอาคารเรียนอย่างเป็นทางการและทรงเป็นองค์ประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียน จากปีการศึกษา 2535 โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนตามแผนการจัดชั้นเรียนและก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบตามแบบที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ เช่น อาคารเรียนแบบ     324ล อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก     โรงอาหารหอประชุมเรือนนอนนักเรียนและทางมูลนิธิโรงพยาบาลและโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  ได้สร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน  ความยาว  25 เมตรพร้อมหลังคาให้อีก 1 หลัง