ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ***** คำขวัญโรงเรียน "สง่าองอาจ ฉลาดศึกษา กล้าแสดงออก บ่งบอกน้ำใจ ใฝ่ประพฤติธรรม ***** วิสัยทัศน์ พัฒนาเด็กด้อยโอกาสให้เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ก้าวทันเทคโนโลยี ครูดีมีมาตรฐาน บริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล น้อมนำโครงการพระราชดำริ มุ่งสู่สากลภายในปี 2558"
แด่องค์พระบิดา
ค้นหาในเว็บไซด์นี้
วีดีทัศน์เกี่ยวกับโรงเรียน
หมวดหมู่
แสดงทั้งหมด | ซ่อนทั้งหมด
แนะนำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะครู บุคลากรโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนผังโรงเรียน
เรื่อนนอน/หอพัก
ห้องสมุดโรงเรียน
สมาคมผู้ปกครองนักเรียน
หน่วยงานราชการรวมค่ายศึกษาตามมหาลัย
Facebook งานโสตฯ
ดาวน์โหลด

คลังภาพ

ด่วน ! รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.4 ,ม.1,ม.2,ม.4 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)

 

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4(ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ)

1. คุณสมบัติทั่วไป

  1. -บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีฐานะยากจน นับถือศาสนาพุทธและสามารถร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนหรือโรคที่ต้องเพิ่มภาระให้กับโรงเรียนเช่นภูมิแพ้ ลมบ้าหมู หอบ หืด เป็นต้น

2. คุณสมบัติเฉพาะ

ระดับประถมศึกษาปีที 4  ต้องเป็นนักเรียนกำลังศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 และคิดผลการเรียนเฉพาะประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 2มีผลการเรียนวิชาพื้นฐาน ใน 5 กลุ่มสาระหลัก (ไทย,คณิตฯ,วิทย์,สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ) ทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ต้องเป็นนักเรียนกำลังศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 และคิดผลการเรียนเฉพาะประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5มีผลการเรียนวิชาพื้นฐาน ใน 5 กลุ่มสาระหลัก (ไทย,คณิตฯ,วิทย์,สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ) ทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ต้องเป็นนักเรียนกำลังศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษษ 2553 และคิดผลการเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ำ 3.00 และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ำกว่า 3.00

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ  ต้องเป็นนักเรียนกำลังศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 และคิดผลการเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ำ 3.00 และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ำกว่า 3.00

จำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน โดยวิธีการโควต้า

1.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 40 คน

2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 คน

จำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน โดยวิธีการสอบ

1.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 40 คน

2.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 80 คน

จำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน-นักเรียนชั้นเคลื่อน

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 40 คน

2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 40 คน

จำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน

1.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 10 คน

จำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน-นักเรียน(โดยวิธีการสอบ)ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน

เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร

1.ใบสมัคร

2.ใบแสดงผลการเรียน

2.1 ชั้น ป.4,ม.1 ใช้รับรองผลการเรียนของโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

2.2 ชั้น ม.4 ใช้แสดงผลการเรียน (ปพ.1)

3.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง

4.สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน(ถ้ามี)บิดา มารดา และผู้ปกครอง

5. สำเนาเอกสารหลักฐานความสามารถพิเศษ(ถ้ามี)

6.ใบรับรองแพทย์

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่นี่

  1. ประกาศรับสมัครนักเรียนปี54
  2. ใบสมัคร ปี 54
  3. ใบตรวจสอบประวัตินักเรียน
  4. ใบรับรองผลการเรียนเฉพาะ ม.1
  5. คำรับรองกำนันผู้ใหญ่บ้าน
  6. ใบรับรองผลการเรียนปอ.4

ระดับชั้น ป.4 ,ม.1 รับสมัคร วันที่ 12-21 กุมภาพันธ์ 2554

ระดับชั้น ม.2 รับสมัครวันที่ 1-5 เมษายน 2554

ระดับชั้น ม.4(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์) รับสมัครวันที่ 12 -16 กุมภาพันธ์ 2554

ประกาศรายชื่อนักเรียนโควต้า

รายชื่อนักเรียนโควตาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และม4 ปีการศึกษา 2554

10 Responses to “ด่วน ! รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.4 ,ม.1,ม.2,ม.4 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)”

Leave a Reply

ผู้อำนวยการโรงเรียน
วีดีทํศน์แนะนำโรงเรียน
คลังเก็บ
แหล่งวิชาการ


กรมอุตุนิยมวิทยา
แนะนำเว็บไซต์
โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
องค์การสวนพฤกษศาตร์
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบัญส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวง ICT)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)
รัฐบาลไทย
ระบบ E-Filling System
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย สพฐ.
กลุ่มการจัดการพิการเรียนร่วม
รายชื่อโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
รายชื่อโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ข้อมูลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
ข้อมูลโรงเรียนเฉพาะความพิการ
สื่อเรียนรู้เว็บไซต์ภาษาซี
เส้นทางที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี
ปฏิทิน
กุมภาพันธ์ 2016
พฤ อา
« ม.ค.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29  
ขณะนี้เวลา
facebook งานคอมพิวเตอร์
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 236 หมู่ 7 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซต์ : www.phrapiya.ac.th, 0-3468-6026 เว็บมาสเตอร์ : งานคอมพิวเตอร์และ ICT Email : webmaster@phrapiya.ac.th