ด่วน ! รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.4 ,ม.1,ม.2,ม.4 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)

 

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4(ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ)

1. คุณสมบัติทั่วไป

 1. -บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีฐานะยากจน นับถือศาสนาพุทธและสามารถร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนหรือโรคที่ต้องเพิ่มภาระให้กับโรงเรียนเช่นภูมิแพ้ ลมบ้าหมู หอบ หืด เป็นต้น

2. คุณสมบัติเฉพาะ

ระดับประถมศึกษาปีที 4  ต้องเป็นนักเรียนกำลังศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 และคิดผลการเรียนเฉพาะประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 2มีผลการเรียนวิชาพื้นฐาน ใน 5 กลุ่มสาระหลัก (ไทย,คณิตฯ,วิทย์,สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ) ทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ต้องเป็นนักเรียนกำลังศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 และคิดผลการเรียนเฉพาะประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5มีผลการเรียนวิชาพื้นฐาน ใน 5 กลุ่มสาระหลัก (ไทย,คณิตฯ,วิทย์,สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ) ทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ต้องเป็นนักเรียนกำลังศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษษ 2553 และคิดผลการเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ำ 3.00 และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ำกว่า 3.00

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ  ต้องเป็นนักเรียนกำลังศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 และคิดผลการเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ำ 3.00 และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ำกว่า 3.00

จำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน โดยวิธีการโควต้า

1.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 40 คน

2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 คน

จำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน โดยวิธีการสอบ

1.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 40 คน

2.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 80 คน

จำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน-นักเรียนชั้นเคลื่อน

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 40 คน

2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 40 คน

จำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน

1.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 10 คน

จำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน-นักเรียน(โดยวิธีการสอบ)ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน

เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร

1.ใบสมัคร

2.ใบแสดงผลการเรียน

2.1 ชั้น ป.4,ม.1 ใช้รับรองผลการเรียนของโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

2.2 ชั้น ม.4 ใช้แสดงผลการเรียน (ปพ.1)

3.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง

4.สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน(ถ้ามี)บิดา มารดา และผู้ปกครอง

5. สำเนาเอกสารหลักฐานความสามารถพิเศษ(ถ้ามี)

6.ใบรับรองแพทย์

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่นี่

 1. ประกาศรับสมัครนักเรียนปี54
 2. ใบสมัคร ปี 54
 3. ใบตรวจสอบประวัตินักเรียน
 4. ใบรับรองผลการเรียนเฉพาะ ม.1
 5. คำรับรองกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 6. ใบรับรองผลการเรียนปอ.4

ระดับชั้น ป.4 ,ม.1 รับสมัคร วันที่ 12-21 กุมภาพันธ์ 2554

ระดับชั้น ม.2 รับสมัครวันที่ 1-5 เมษายน 2554

ระดับชั้น ม.4(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์) รับสมัครวันที่ 12 -16 กุมภาพันธ์ 2554

ประกาศรายชื่อนักเรียนโควต้า

รายชื่อนักเรียนโควตาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และม4 ปีการศึกษา 2554

หนึ่งความคิดบน “ด่วน ! รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.4 ,ม.1,ม.2,ม.4 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)”

 1. อย่างลูกผมได้โควต้า ไม่ทราบว่าต้องไปสมัครที่โรงเรียนอีกหรือปล่าวครับ

 2. อยากเรียนต่อ ที่ปิยะ มอสี่อะคะ
  อยากเรียนจริงๆๆๆๆๆๆๆนะ

ปิดการแสดงความเห็น