โครงการ พัฒนาความรู้สู่อาเซียน

โครงการ พัฒนาความรู้สู่อาเซียน
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
8 – 9 สิงหาคม 2556


         วันอาเซียน 8 สิงหาคม มีต้นกำเนิดจากวันก่อตั้งสมาคมอาเซียน ที่ตัวแทนจาก 5 ประเทศสมาชิก ได้มาร่วมลงนามความร่วมมือ ที่วังสราญรมย์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ 5 ประเทศสมาชิก อันได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ได้มีการลงนามร่วมกัน ที่วังสราญรมย์ จ.กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ เพื่อให้ความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการครองชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ และความเจริญในทางเทคนิค วิชาการร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่าง ๆ เข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดให้ วันที่ 8 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบวันก่อตั้งสมาคมอาเซียน ถือเป็นวันสำคัญในการจัดกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ในแต่ละประเทศสมาชิก
         โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตจึงได้จัดให้มีการอบรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในชื่อโครงการพัฒนาความรู้สู่อาเซียน โดยได้รับความร่วมมือในการเข้าอบรมจากโรงเรียนในสังกัดสำนักบริการการศึกษาพิเศษในกลุ่มภาคกลาง เมื่อวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยมีคุณพ่อสุขุม ครุฑนนท์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมรียเขต รวมทั้งคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดสำนักบริการการศึกษาพิเศษที่ได้พานักเรียนมาร่วมในงานเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยในภาคเช้าวันที่ 8 มีการลงทะเบียนและกิจกรรมในหอประชุม ในภาคบ่ายมีการเข้ากิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนโดยบูรณาการจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 9 ก็มีการเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องจากวันที่ 8 เข้าฐานกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาเซียน โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ก็เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับอาเซียนในเรื่องต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียนในปี 2558 ต่อไป