ค่ายคณิตศาสตร์

ค่ายคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต เล็งเห็งถึงความสำคัญของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาตร์ “” เพื่อเจตคติที่ดี และส่งเสริมความรู้ทางคณิตศาตร์ยิ่งขึ้น