กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายพัชรพงศ์ ม่วยเท้ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวอุไรรัตน์ บากอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายปุณณรัตน์ เพ่งไทร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวกุลวัลยา ประยูรธรรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วมณี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิญญา คงดิษฐ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวคณิตา นรภัย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวทรายทอง ตังควุฒิวิจิตร
พนักงานราชการ