กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวมนสิชา ภมรพิทักษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางพรสวรรค์ ปรีชา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางธนัสสรณ์ ตุลสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายนิรุต บุญชาญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิตยา ชมนก
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายไตรภพ สังข์วรรณะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวภาวินีย์ ปรางเปรมปรี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายปรีดา โคแล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวระพีพรรณ ม่วงแจ่ม
ครูธุรการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2