กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอัญชนาภรณ์ พาเหม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายวัชระ พาณิชย์วิจิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวภัทร์ณฤนท์ สุวรรณน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายภุชาโชต สว่างโลก
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3