กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวศุภลักษณ์ บุญยมัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายชัยชนะ ปั้นนาค
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางมะลิสา สิงห์สม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2