ฝ่ายสนันสนุนการสอน

นางพรสวรรค์ ปรีชา
ครู คศ.1

นางสาวภัทร์ณฤนท์ สุวรรณน้อย
ครู คศ.1

นางสาวเกศวลี เนียมอุทัย
ครู คศ.1

นายพัชรพงศ์ ม่วยเท้ง
ครู คศ.1

นางสาวประภาพร นามเขตร์
ครูผู้ช่วย

นางมะลิสา สิงห์สม
พนักงานราชการ

นางสาวนิตยา ชมนก
พนักงานราชการ

นางสาวระพีพรรณ ม่วงแจ่ม
พนักงานราชการ

นางสาวชุติมนฑน์ ดวงจินดา
พนักงานราชการ

นายพิทักษ์ มาลี
พนักงานราชการ

นางสาววรรณิสา สีสม
ครูอัตราจ้าง