กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวิภู สุขยิ่ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางณัฎฐา เนาวเรศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวโสภิดา แสนแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวเกศวลี เนียมอุทัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางปณิชา เนียมพุ่มพวง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายพรเทพ ผ่องสว่าง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวธิดารัตน์ จรรยาวงศ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวมนัสนันท์ กำเนิดรัตน์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4