คณะผู้บริหาร

ดร.ณรงค์ ศิริเมือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุริภา เตียงนิล
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและรองผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ

นางสาวพิไลลักษณ์ ประทาพันธ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายชนัตพล ช้างน้อย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป