หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน