ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญสืบ จันทโชติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 มกราคม 2535- 28 สิงหาคม 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายขจร เสวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ธันวาคม 2537- 1 พฤศจิกายน 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธนา พิศุทธิภูมิเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 พฤศจิกายน 2539 - 9 กุมภาพนะ์ 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย อุทัยรัศมี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 กุมภาพนะ์ 2541 -28 ธันวาคม 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายไชโย มีเชื้อ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ธันวาคม 2541 - 30 กันยายน 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญชัย สุดใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 มกราคม 2555 - 15 ธันวาคม 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ ศิริเมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ธันวาคม 2555 - ปัจจุบัน