ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระประสงค์จะสร้างโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ที่ 236 หมู่ 7 บ้านไทรโยคใหญ่ ตำบลไทรโยค  อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประทานแก่กระทรวงศึกษาธิการสำหรับช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดี   แต่ยากจนและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อตามขีดความสามารถของแต่ละบุคคลทั้งนี้จะสนับสนุนเด็กที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาด้วย
กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามพระประสงค์ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533 ระยะแรกได้รับเงินจากมูลนิธิโรงพยาบาล
และโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตโดยเปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2535 และรับนักเรียนเข้าเรียนจำนวน 120 คน 3 ระดับ คือ
                        ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน   40   คน
                        ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน    40   คน
                        ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4 จำนวน    40   คน
 
          วันที่ 28 พฤษภาคม 2535 สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จเปิดอาคารเรียนอย่างเป็นทางการและทรงเป็นองค์ประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียนจากปีการศึกษา 2535 โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนตามแผนการจัดชั้นเรียนและก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบตามแบบที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ เช่น อาคารเรียนแบบ 324 , อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก, โรงอาหารหอประชุม, เรือนนอนนักเรียนและทางมูลนิธิโรงพยาบาลและโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ได้สร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานความยาว  25 เมตร  พร้อมหลังคาให้อีก 1 หลัง

           การรับนักเรียนตามแผนการจัดชั้นเรียกกรมสามัญศึกษาได้วางระเบียบการรับนักเรียนเข้าเรียน ดังนี้
          1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1) รับเด็กนักเรียนจากเขตการศึกษา 5  โดยวิธีการสอบคัดเลือก
          2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) รับเด็กนักเรียนจาก  4  หน่วยงานได้แก่
                   - คัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ของ 
                   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
                   - คัดเลือกจากเขตการศึกษา 5
                   - สอบคัดเลือกที่โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
                   - รับชั้นเคลื่อนจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
          3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) รับเด็กนักเรียนจาก  4  หน่วยงานได้แก่
                   - คัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ของ
                   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
                   - คัดเลือกจากเขตการศึกษาทั่วประเทศ
                   - สอบคัดเลือกที่โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
                   - รับชั้นเคลื่อนจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
 
          ปีการศึกษา 2537 ทางโรงเรียนได้อนุมัติเป็นหลักการให้บุตรครู-อาจารย์บุคลากรของโรงเรียนและโรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก  แต่เป็นประเภท  เดินเรียน-ไปกลับ
 
          ปีการศึกษา 2542  มีการปรับแผนชั้นเรียนจาก 1-1-1-1-1-1/2-2-2/2-2-2  จำนวน 18 ชั้นเรียนเป็น  3-3/3-3-3/3-3-3 
จำนวน  24  ชั้นเรียน    
                 
          ปีการศึกษา 2544 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดกลาง
 
          ปีการศึกษา 2546 มีการปรับแผนชั้นเรียนจาก 3-3/3-3-3/3-3-3 จำนวน 24 ห้องเรียนเป็น  2-2-2/3-3-3/2-2-2
จำนวน 21 ห้องเรียน
 
           ปีการศึกษา 2551 มีการปรับแผนชั้นเรียน จาก 2-2-2/3-3-3/2-2-2  จำนวน 21 ห้องเรียนเป็น  1-1-1/4-4-4/2-2-2 
จำนวน 21 ห้องเรียน
 
           ปีการศึกษา 2552 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีประกาศให้โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต เป็นสถานศึกษา
ที่จัดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาที่จัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์สถาบันอุดมศึกษา ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่น โดยเป็นเครือข่ายสถานศึกษาที่จัดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคกลางตอนล่าง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
          โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะตามพระประสงค์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกคือรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ถึง ดีมาก (ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00) เน้นทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นพิเศษและทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้รับโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตไว้เป็นโรงเรียน
ในโครงการ พสวท.(สมทบ) อีกโรงเรียนหนึ่งและได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการมาโดยตลอด ซึ่งในวันที่ 3-4  กุมภาพันธ์พ.ศ.2543
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเยี่ยมโรงเรียนและทรงปลูกต้นไทรทองและทรงร่วมพิธีเปิดพระบรมราชา
นุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงพยาบาลและโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต และวันที่ 4 กุมภาพันธ์พ.ศ.2543 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโรงพยาบาลและโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต